Општи услови за користење

Добројдовте на сајтот на АгроТехнА www.agrotehna.com.mk. Со негово користење Вие се согласувате со условите на употреба. Ве молиме прочитајте ги внимателно.

Ако имате некои прашања обратете ни се. Ако НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ со условите, не пристапувајте на веб страницата.
Доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на информациите и заштитата на личните податоци кои ги обезбедуваат тие интернет страни. АгроТехнА не ги прегледува веб страниците на кои преку линк се стигнува до оваа страница и другите наши страниции и не е одговорна за содржината на веб страниците освен сопствената, ниту пак за содржината на веб страниците кои упатуваат на нејзината веб страница. Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на АгроТехнА е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на АгроТехнА.

За технички ненамерни грешки ,неправилен опис на производите кои би можеле да се појават на веб страницата на АгроТехнА однапред се извинува и не превземаме никаква одговорност. АгроТехнА ДОО Скопје го задржува правото да го смени дизајнот на целокупната веб страна без претходна најава.
Секој корисник при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на приватност.

За користење и регистрирање на нашиот сајт треба да ги исполнувате следниве услови

– Да имате најмалку 18 години / важи само за купувачи
– Да не се обидувате  да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации
– Вашето користење на сајтот во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на Употреба
– Да правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда
– Да оставате точни информации за Вас во било кое место на сајтот каде оставате податоци
– Да ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време
Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување

Купување производи понудени на страната на АгроТехнА

Купувачот има право да го одбере производот кој е понуден на веб страната на www.agrotehna.com.mk и истиот да направи нарачка со што ќе ја определи количината начинот на испорака и останатите опции понудени на веб страната. Купувачот има право во секое време да ја откаже, дополни или модифицира направената нарачка се до моментот пред да го реализира плаќањето. Со самото реализирање на плаќањето купувачот склучува договор со АгроТехнА Доо Скопје за рокот, условите и производот кои се предмет на нарачка.

АгроТехнА го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. Ве известуваме дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на АгроТехнА, и АгроТехнА не е одговорена за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на АгроТехнА е да биде достапна 24/7, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Ве известуваме дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на АгроТехнА, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на АгроТехнА се од информативен карактер и за истите АгроТехнА го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.
Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.Македонија, АгроТехнА не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

Гаранција

Сите производи кои ги продава АгроТехнА подлежат на гаранција. Гарантниот рок зависи од типот на производот, односно од гаранцијата која ја дава производителот/увозникот и истиот започнува да тече од денот, кога производот ќе биде предаден на потрошувачот.

Гаранцијата нема да биде важечка

Гаранцијата важи под услов да се ракува со апаратот според упатството пропишано од страна на производителот. Гарантниот рок тече од денот на продавање на апаратот на корисникот, кој може да се потврди само со фискална сметка.  Под  нормална  употреба  на  апаратот  се  подразбира  употреба  и  внимателно ракување, како што тоа е пропишано во приложените упатства.  Во случај кога во гарантниот рок, поправката би траела повеќе од 30 дена од денот на пријавување на дефектот, неисправните делови ќе бидат заменети со нови. Не  сме  должни  на  свој  трошок  да  ги  отстраниме  дефектите  и  техничките недостатоци кои не се настанати со нормална употреба, а особено не оние кои се настанати поради:

-Неправилно или невнимателно ракување или пренесување;
-Приклучување во електрична  мрежа од  несоодветен  или непостојан напон;
-Ако имало  поправки , замена  на  делови или поправки што се извршени надвор од овластената сервисна мрежа;
-Дефекти и оштетувања предизвикани од транспорт од страна на потрошувачот после продажбата  на производот;
-Механички оштетувања или дефекти настанати како резултат на земјотрес, поплава, пожар или други природни непогоди, како и при неприлагоден извор за напојување, струен удар или други надворешни фактори и несоодветна работна околина
-Дополнителни услови кои ги одредува производителот/увозникот;
-Доколку апаратот има батерии,  истите не подлежат на гаранција;
-Во случај  апаратот да се утврди дека е исправен КУПУВАЧОТ сам си ги сноси трошоците настанати со неоправдано пријавување на дефектот;
-АКО АПАРАТОТ СЕ УПОТРЕБУВА ПРОФЕСИОНАЛНО (а не е наменет за тоа) ИЛИ ПОДОЛГО ОД ВРЕМЕТО ОЗНАЧЕНО НА НЕГО;

Затоа Ве молиме  внимателно да го прочитате упатството  и да се придржувате кон него.
Гаранцијата  не важи ако гарантниот лист не е заверен од продавачот, и не е соодветен на апаратот, нема сметка (фискална) за негово купување.
На веб страната на АгроТехнА, можете да најдете различни производи, кои се од различни производители и увозници, затоа Ви напоменуваме дека ГАРАНЦИСКИТЕ услови можат да бидат различни.

АгроТехнА потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на РМ, кое ја регулира продажбата на производите и дека  овие права не се загрозени со дадената  гаранција. За корисникот на производите важат условите дадени во гаранцијата.

Рекламација

Потрошувачот има право на рекламација доколку производот не работи според предвиденото.Откако ќе забележи неисправност на производот, потрошувачот е должен за истото да го извести овластениот сервис во најкус можен рок. Зачувувањето и запазувањето на софтверските податоци, програмите и подесувањата (конфигурациите) на производот е обврска на потрошувачот. Трговецот или сервисните центри не се одговорни (во рамките на законските обврски) за штети, нанесени преку загуба или оштетување на податоци, ниту за индиректна штета и други загуби, за загуба на приходи, дури и во случаите, кога истите настапиле поради причина, која настанала поради извршениот сервис. Во случај на неисправност производот може да се сервисира најмногу до три пати во рамките на гарантниот рок и доколку не се поправи, потрошувачот по свој избор има право да бара замена на ист таков нов и исправен производ или нов и исправен производ еквивалентен според карактеристиките на стариот производ или да му се врати платениот износ, освен во случаите, кога исполнувањето на избраната услуга од потрошувачот е невозможно, или кога со тоа би настанале несразмерно поголеми расходи на Трговецот, во споредба со друга услуга. При тоа се земаат во предвид состојбата на производот, степенот на непочитување на договорот и настанатите проблеми на Трговецот или соодветно на сервисерот, при исполнувањето на гаранциското задолжување. Во случај неисправноста да не биде отстранета во рок од 30дена или да се сервисира повеќе од три пати за време на гарантниот рок, потрошувачот согласно законот по избор може да бара сразмерно намалување на цената, замена на производот со нов или да го раскине договорот. Потрошувачот нема право да го раскине договорот во случај на незначителна неисправност на производот.Трговецот или сервисерот се должни да ја извршат замената или поправката на начин што истото ќе биде во согласност со карактеристиките и својствата на производот, во рамките на гарантниот рок и без истите да причинуваат значителни проблеми на потрошувачот. Во производот може да има делови кои носат сопствена гаранција, независно од гаранцијата на уредот во кој се наоѓаат. Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство и истите права не се загрозени со оваа гаранција. Потрошувачот може да поднесе рекламации кај Трговецот или да се обрати директно во Сервисните центри.

Начин на Испорака

Испораката на производите се извршува на адресата која купувачот ја определил во нарачката и на начин кој го одбрал при самото правење на нарачката. Времето на испорака изнесува од 24 часа до 5 работни дена од моментот на правењето на нарачката. Во рокот на испорака не се рачунаат неработните денови. Секоја нарачката која е направена по работното време 16 часот или во неработен ден, времето за испорака започнува да тече од наредниот работен ден. Можни се доцнења за кои ќе бидете известени од наш соработник. Испораката е до влезот на зградата или куќата, на адресата наведена во порачката. Испораката на производите ќе биде извршена низ целата територија на Македонија, освен оние кои се поголеми од 1m3, тие ќе се испорачуваат до одредени доставни места. Испорака на производи надвор од територијата на Македонија не вршиме.

Пред испорака на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран за времето и денот на испорака.

Веднаш по испораката, производите треба да бидат внимателно прегледани од страна на купувачот или трето лице. При евентуални оштетување, удари или други штети установени при испораката, потребно е штетата да се пријави во одделот за on-line продажба на е-маил [email protected]. При наведени невистинита или грешна адреса, лице за контакти и/или телефон при во порачката, АгроТехнА не е обврзана на какво и да било исполнување на истата.

При предавање на производите купувачот или трето лице ја потпишуваат испратницата и другите пропратни документи. Под трето лице се подразбира лице кое е наведено во порачката и го прима производот на наведената адреса при извршување на порачката.
Во случај, кога Клиентот не е достапен за исполнување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или не е обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, АгроТехнА се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.
Замена на производот со соодветен квалитет се врши во рок од 7 дена, заедно со приложената фактура , испратница и другите пропратни документи кој се доставени при испораката и истиот може да го замените со нов. Само ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети.
Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со приложена фактура и испратница и другите пропратни документи кој се доставени при испораката во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот. Во случај купувачот да сака да го врати производот, не по наша вина или вина на доставувачот, и сака да му се врати уплатената сума на производот, тогаш од крајниот износ ќе биде одбиен трошокот за транспорт.Доколку има доцнење на испораката од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката, АгроТехнА не може да превземе никаква одговорност. Во случај кога ќе се забележи дека производот е користен, отпакуван (изваден од амбалажа) или е оштетен, но не од наша страна, тогаш износот на вратените средства ќе биде намален од 50- 80% од цената на чинење.